ALGEMENE VOORWAARDEN BVBA DE BRUYN
 
1. Deze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing op elke overeenkomst waarbij BVBA DE BRUYN partij is. De algemene voorwaarden vermeld op de documenten van de koper zijn niet tegenstelbaar aan BVBA DE BRUYN.
 
Het aanvaarden van offertes, orderbevestigingen, leveringsnota’s van BVBA DE BRUYN omvat de goedkeuring van deze algemene voorwaarden.
 
Enkel schriftelijk en wederzijds bedongen afwijkingen zijn geldig.
 
2. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van BVBA DE BRUYN te Begijnendijk binnen de acht dagen na factuurdatum, behoudens andersluidend akkoord.
 
Na het verstrijken van de termijn van acht dagen worden de facturen als aanvaard beschouwd.
 
3. Elke factuur die niet volledig betaald is op haar vervaldag, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd worden met een conventionele nalatigheidsinterest van 10 % per jaar alsook met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het factuurbedrag, met een minimum van 75 EUR per factuur.
 
De niet-tijdige betaling van een vervallen factuur brengt automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling de opeisbaarheid van alle andere, nog niet vervallen facturen met zich mee.
 
4. Ieder protest dient aangetekend geformuleerd te worden binnen de acht dagen na factuurdatum.
 
5. De geleverde goederen blijven eigendom van BVBA DE BRUYN tot volledige betaling van de prijs, zelfs wanneer de goederen geïncorporeerd werden, dit in uitdrukkelijke afwijking van artikel 1583 van het burgerlijk Wetboek.
 
Alle risico’s vallen ten laste van de koper vanaf de levering.
 
6. Betaalde voorschotten zijn definitief verworden door BVBA DE BRUYN en dit ter vergoeding van mogelijke verliezen bij wederverkoop.
 
7. Geen enkele terugzending van verkochte goederen is toegestaan zonder het voorafgaand akkoord van BVBA DE BRUYN. De terugzending schorst in geen geval de betalingsverplichting in hoofde van de koper.
 
8. De nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden brengt niet de nietigheid van het geheel van de algemene voorwaarden met zich mee.
 
9. Elke geschil valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen; bij bevoegdheid ratione materiae van de heer Vrederechter is het Vredegerecht van het kanton Heist-Op-Den-Berg bevoegd.
 
Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing.

Kwekerij: Vennestraat 6a, 3130 Begijnendijk, BelgiĆ«     tel. +32 (0)16 56 14 27     fax. +32 (0)16 57 07 55    

©2018    BOOMKWEKERIJ De Bruyn bvba   |   website by horticus
Diversiteit, gekweekt met liefde voor het vak