Verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BV DE BRUYN, met maatschappelijke zetel te 3130 BEGIJNENDIJK, Vennestraat 6a, 0456.696.883 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing op elke overeenkomst waarbij BV DE BRUYN partij is, doch met dien verstande dat Boek VI van het WER voor zover deze van toepassing zouden zijn, afwijkende bepalingen kan voorzien. De algemene voorwaarden vermeld op de documenten van de klant zijn niet tegenstelbaar aan BV DE BRUYN. Het niet-toepassen door BV DE BRUYN van één van de door haar algemene voorwaarden toegekende rechten impliceert geen rechtsverwerking. 
  Het aanvaarden van offertes, orderbevestigingen en / of leveringsnota’s van BV DE BRUYN omvat de goedkeuring en aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Enkel schriftelijke en met wederzijds akkoord bedongen afwijkingen zijn geldig.
   
 2. Behoudens andersluidende vermelding zijn offertes slechts geldig voor een periode van 30 dagen vanaf datum van de offerte en dit zolang de voorraad strekt. De inhoud is slechts geldig voor de specifieke offerte en niet voor volgende gelijkaardige bestellingen. Eventuele wijzigingen of aanpassingen na aanvaarding van de offerte zijn slechts geldig na schriftelijk akkoord van beide partijen en kunnen het voorwerp uitmaken van een prijsstijging en een aanpassing van de leveringstermijn.
  Annulering van de bestelling door de klant is slechts mogelijk binnen de 3 dagen na de overeenkomst, ingeval waarvan BV DE BRUYN zich het recht voorbehoud om aan de klant een schadevergoeding aan te rekenen van 30% van de prijs (excl. BTW) van de geannuleerde bestelling met een minimum van 500,00 EUR, behoudens het recht van de BV DE BRUYN de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te vorderen of behoudens het recht van de BV DE BRUYN een werkelijke geleden hogere schade te bewijzen en te vorderen. Voor goederen die speciaal voor de klant werden besteld is een vergoeding van 100 % verschuldigd. Evenzo heeft de consument recht op een schadevergoeding van 30 % van de waarde van de bestelde goederen meer intresten 10%, onverminderd zijn recht op een door hem te bewijzen hogere schadevergoeding, indien de BV DE BRUYN een bestelling eenzijdig en zonder rechtmatige reden annuleert. In geval van annulering van de bestelling door de klant na verloop van een termijn van 3 dagen na de overeenkomst, is de klant gehouden tot integrale betaling van de geannuleerde bestelling.
   
 3. Bij verhuring van planten en bomen gaat de huur in op het ogenblik dat de klant, of zijn aangestelde de goederen in ontvangst neemt bij de BV DE BRUYN of de goederen worden geleverd door BV DE BRUYN. De klant die nalaat het gehuurde goed op het afgesproken tijdstip af te halen of in ontvangst te nemen, blijft niettemin door de huurovereenkomst gebonden. Bij aanvang van de huur zal er een verificatiedocument worden opgesteld tussen BV DE BRUYN en de klant waarin de staat van de gehuurde goederen wordt beschreven en waaraan een overzichtsfoto van het gehuurde materiaal wordt gevoegd. Dezelfde procedure van verificatie zal doorlopen worden bij teruggave. Indien er bij de teruggave blijkt dat er schade is aan de verhuurde goederen zal de volledige verkoopwaarde van de verhuurde goederen zoals begroot in de initiële verificatie, worden gefactureerd aan de klant. In geval van afhaling gebeurd het ophalen en terugbrengen van de planten en bomen door de klant met aangepast vervoer. De klant / huurder is verantwoordelijk voor de verzorging van de planten tijdens de huurperiode. De verhuurde planten en bomen blijven eigendom van de BV DE BRUYN gedurende de hele huurperiode.
   
 4. De klant draagt het risico van het leeggoed tot dat het leeggoed terug wordt aangeboden aan BV DE BRUYN. Het leeggoed wordt gefactureerd bij afname en gedeeltelijk terugbetaald bij retournering in goede staat aan de BVBA DE BRUYN. Indien de klant aan BV DE BRUYN verzoekt om het leeggoed terug op te halen bij een volgende levering en het leeggoed niet ter beschikking blijkt bij de klant zullen de kosten verbonden aan deze ophaling ten laste van de klant worden aangerekend.
   
 5. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van BV DE BRUYN te Begijnendijk, behoudens andersluidend akkoord. Na het verstrijken van de termijn van acht dagen na factuurdatum worden de facturen als aanvaard beschouwd. Ieder protest dient aangetekend geformuleerd te worden binnen de acht dagen na factuurdatum.
   
 6. Elke factuur die niet volledig betaald is op haar vervaldag, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd worden met een conventionele nalatigheidsinterest van 10 % per jaar alsook met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het factuurbedrag, met een minimum van 75 EUR per factuur.
  De niet-tijdige betaling van een vervallen factuur brengt automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling de opeisbaarheid van alle andere, nog niet vervallen facturen met zich mee, waarbij de BV DE BRUYN zich het recht voorbehoud de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of stop te zetten zonder recht op enige vergoeding van de klant.
  Bij overlijden of bij feiten die wijzen op insolvabiliteit van de klant, zoals daar o.m. doch niet- limitatief zijn faillissement, aanvraag gerechtelijke reorganisatie of ontbinding van de klant, heeft BV DE BRUYN het recht de overeenkomst onmiddellijk te verbreken, zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn.
   
 7. Tenzij wanneer uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is het te verwachten tijdstip van levering steeds bij benadering en niet bindend. Het overschrijven van de voorziene termijn kan aldus geen aanleiding geven tot schadevergoeding, indeplaatsstelling of beëindiging van de overeenkomst ten laste van BV DE BRUYN. Een gebrekkige, laattijdige of onvolledige uitvoering kan noch de niet- betaling, noch een laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen wettigen. 
  Wanneer de klant de bestelde goederen niet komt afhalen op de afhalingsdatum maar 1 tot 5 dagen na de afhalingsdatum is er sprake van laattijdige afhaling. Bij laattijdige afhaling is de klant integraal aansprakelijk voor de eventuele waardevermindering die dit met zich meebrengt en draagt de klant het risico. Bij gebreke aan afhaling 6 dagen na de vooropgestelde afhalingsdatum is er sprake van annulatie van de bestelling. 
   
 8. De geleverde goederen blijven eigendom van BV DE BRUYN tot volledige betaling van de prijs met inbegrip van eventuele aanhorigheden zoals interesten, schadebeding en eventuele aanvullende kosten, zelfs wanneer de goederen geïncorporeerd werden, dit in uitdrukkelijke afwijking van artikel 1583 burgerlijk Wetboek.
  Alle risico’s zoals doch niet limitatief, diefstal of beschadiging na levering, oververhitting, vorstschade en hergroei van de materialen vallen ten laste van de klant. De inbezitname van de goederen door de klant zonder opmerkingen geldt als bewijs van ontvangst van de goederen in perfecte staat. 
  Indien de goederen door de BV DE BRUYN dienen te worden geleverd bij de klant gebeurd dit op het uitsluitende risico van de klant, heeft de levering plaats vanaf deponering op een plaats die voorafgaandelijk tussen partijen overeengekomen werd en die rechtstreeks vanaf de openbare weg toegankelijk is. Indien de deponering onmogelijk is – zonder betreding van de eigendom van de klant – gebeurt zulks op diens risico. De klant dient erin te voorzien dat hij/zij dan wel een gemandateerde op het ogenblik van de levering aanwezig is, alsook onmiddellijke ontlading mogelijk is, bij gebreke waaraan alle bijkomende kosten voor rekening van de klant zullen zijn.
   
 9. De aansprakelijkheid van BV DE BRUYN zal nooit verder reiken dan de factuurwaarde van de bestelling. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant binnen de 24 uur na het ontstaan van de schade hiervan schriftelijk melding maakt aan BV DE BRUYN. De BV DE BRUYN kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor zover een zware fout of opzet van de BV DE BRUYN zou bewezen worden en, ingeval meerdere betrokkenen, slechts in de mate dat het aandeel van BV DE BRUYN in de aansprakelijkheid bewezen wordt.
  Indien de aansprakelijkheid van de BV DE BRUYN bewezen zou zijn wordt haar aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade, met uitsluiting van de indirecte schade, zoals, maar niet beperkt tot de gederfde winst, de financiële of commerciële verliezen, productieverlies, de verhoging van de algemene onkosten, de verhoogde administratiekosten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, de immateriële schade en het verlies aan cliënteel.
  Het bestemmen van de goederen door de klant zelf of door een derde, gebeurt onder de volledige verantwoordelijkheid en op risico van de klant. DE BV DE BRUYN kan op geen enkele wijze aangesproken worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit de bestemming dan wel de plaats die de klant aan de goederen geeft.
   
 10. BV DE BRUYN behoudt zich het recht voor aan de klant een voorschot, dan wel integrale betaling te vragen alvorens tot uitvoering van de bestelling over te gaan. De niet- tijdige betaling, leidt in ieder geval tot opschorting van de leveringstermijn. Ingeval na aanmaning geen betaling volgt, houdt BV DE BRUYN zich het recht voor de aankoop geheel of gedeeltelijk te annuleren, in welk geval de schadevergoeding zoals bepaald in art. 2, derde lid alleszins verschuldigd is. 
  Betaalde voorschotten zijn definitief verworven door BV DE BRUYN en dit ter vergoeding van mogelijke verliezen bij wederverkoop. 
   
 11. In geval van overmacht of indien de uitvoering onredelijk wordt verzwaard heeft BV DE BRUYN het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel op te schorten, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Indien BV DE BRUYN bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is BV DE BRUYN gerechtigd het reeds geleverde en / of leverbare deel te facturen en is de klant gehouden deze factuur te voldoen. Overmacht omvat o.a. doch niet limitatief: brand, staking of lock-out, oorlog, algemene schaarste aan grondstoffen of producten, beperkingen op het energieverbruik en dit zowel bij BV DE BRUYN als bij één van haar leveranciers, natuuromstandigheden, groeischade of bederf van de goederen door weerschade, bomen- of plantenziekten.
   
 12. Geen enkele terugzending van verkochte goederen is toegestaan zonder het voorafgaand akkoord van BV DE BRUYN. De terugzending schorst in geen geval de betalingsverplichting in hoofde van de klant.
   
 13. Onder voorbehoud van andere wettelijke bepalingen kan de BV DE BRUYN op elk ogenblik, zelfs na het ontstaan van een situatie van samenloop, wat ook de oorzaak ervan is, alsook van een samenloop als gevolg van het faillissement van de klant, overgaan tot de compensatie van schuldvorderingen en schulden die wederzijds tussen de BV DE BRUYN en de klant bestaan. 
   
 14. De nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden brengt niet de nietigheid van het geheel van de algemene voorwaarden met zich mee.
   
 15. Elke geschil valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen; bij bevoegdheid ratione materiae van de heer Vrederechter is het Vredegerecht van het kanton Heist-Op-Den-Berg bevoegd. Uitsluitend het Belgische intern recht is van toepassing.

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP BVBA DE BRUYN

BV DE BRUYN, met maatschappelijke zetel te 3130 BEGIJNENDIJK, Vennestraat 6a, België, ondernemingsnr. 0456.696.883

BV DE BRUYN is bereikbaar op voormeld adres, per telefoon +32 16 56 14 27 en per mail info@boomkwekerij-debruyn.com 
 
Deze pagina bevat de algemene voorwaarden waaronder elk van de producten vermeld op de Cataloog op de website geleverd worden.

Deze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing op elke overeenkomst waarbij BV DE BRUYN partij is, doch met dien verstande dat Boek VI van het WER voor zover deze van toepassing zouden zijn, afwijkende bepalingen kan voorzien. De algemene voorwaarden vermeld op de documenten van de klant zijn niet tegenstelbaar aan BV DE BRUYN. Het niet-toepassen door BV DE BRUYN van één van de door haar algemene voorwaarden toegekende rechten impliceert geen rechtsverwerking. 
Enkel schriftelijke en met wederzijds akkoord bedongen afwijkingen zijn geldig.

De consument heeft het recht aan de verkoper mede te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Voor bepaalde producten geldt het herroepingsrecht niet. Het gaat dan om goederen en diensten die door hun aard niet teruggezonden kunnen worden, of die snel kunnen bederven of verouderen zoals planten, bomen e.d.m..
(zie verder onder punt 11)

 1. De verkoopovereenkomst tussen BV DE BRUYN en de klant komt slechts tot stand na schriftelijke aanvaarding van de bestelling (bevestigingsmail) door BV DE BRUYN.
   
 2. De vermelde productprijzen op de website zijn inclusief BTW tenzij anders aangegeven, en gelden onder voorbehoud van wijzigingen als gevolg van fouten die voortvloeien uit aanpassingen op de website.
   
 3. Aanvaarde bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd met een maximum levertijd van dertig dagen na aanvaarding. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Het overschrijven van de voorziene termijn kan aldus geen aanleiding geven tot schadevergoeding, indeplaatsstelling of beëindiging van de overeenkomst ten laste van BV DE BRUYN. Een gebrekkige, laattijdige of onvolledige uitvoering kan noch de niet- betaling, noch een laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen wettigen. 
   
 4. De geleverde goederen blijven eigendom van BV DE BRUYN tot volledige betaling van de prijs met inbegrip van eventuele aanhorigheden zoals interesten, schadebeding en eventuele aanvullende kosten, zelfs wanneer de goederen geïncorporeerd werden, dit in uitdrukkelijke afwijking van artikel 1583 burgerlijk Wetboek. Alle risico’s zoals doch niet limitatief, diefstal of beschadiging na levering, oververhitting, vorstschade en hergroei van de materialen vallen ten laste van de klant. De inbezitname van de goederen door de klant zonder opmerkingen geldt als bewijs van ontvangst van de goederen in perfecte staat. 
  Indien de goederen door de BV DE BRUYN dienen te worden geleverd bij de klant, heeft de levering plaats vanaf deponering op een plaats die voorafgaandelijk tussen partijen overeengekomen werd en die rechtstreeks vanaf de openbare weg toegankelijk is. Indien de deponering onmogelijk is – zonder betreding van de eigendom van de klant – gebeurt zulks op diens risico. De klant dient erin te voorzien dat hij/zij dan wel een gemandateerde op het ogenblik van de levering aanwezig is, alsook onmiddellijke ontlading mogelijk is, bij gebreke waaraan alle bijkomende kosten voor rekening van de klant zullen zijn.
   
 5. De klant draagt het risico van het leeggoed tot dat het leeggoed terug wordt aangeboden aan BV DE BRUYN. Het leeggoed wordt gefactureerd bij afname en gedeeltelijk terugbetaald bij retournering in goede staat aan de BV DE BRUYN. 
   
 6. De klant zal na de schriftelijke aanvaarding van de bestelling de factuur vanwege BV DE BRUYN ontvangen. BV DE BRUYN behoudt zich het recht voor aan de klant een voorschot, dan wel integrale betaling te vragen alvorens tot uitvoering van de bestelling over te gaan. De niet- tijdige betaling, leidt in ieder geval tot opschorting van de leveringstermijn. 
   
 7. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van BV DE BRUYN te Begijnendijk, behoudens andersluidend akkoord. Na het verstrijken van de termijn van acht dagen na factuurdatum worden de facturen als aanvaard beschouwd. Ieder protest dient aangetekend geformuleerd te worden binnen de acht dagen na factuurdatum. Door het bestellen van het product via elektronische weg verklaart de cliënt zich akkoord met het gebruik van de elektronische facturatie.
   
 8. Elke factuur die niet volledig betaald is op haar vervaldag, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd worden met een conventionele nalatigheidsinterest van 10 % per jaar alsook met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het factuurbedrag, met een minimum van 75 EUR per factuur.
  De niet-tijdige betaling van een vervallen factuur brengt automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling de opeisbaarheid van alle andere, nog niet vervallen facturen met zich mee, waarbij de BV DE BRUYN zich het recht voorbehoud de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of stop te zetten zonder recht op enige vergoeding van de klant.
  Bij overlijden of bij feiten die wijzen op insolvabiliteit van de klant, zoals daar o.m. doch niet- limitatief zijn faillissement, aanvraag gerechtelijke reorganisatie of ontbinding van de klant, heeft BV DE BRUYN het recht de overeenkomst onmiddellijk te verbreken, zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn.
   
 9. De aansprakelijkheid van BV DE BRUYN zal nooit verder reiken dan de factuurwaarde van de bestelling. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant binnen de 24 uur na het ontstaan van de schade hiervan schriftelijk melding maakt aan BV DE BRUYN. De BV DE BRUYN kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor zover een zware fout of opzet van de BVBA DE BRUYN zou bewezen worden en, ingeval meerdere betrokkenen, slechts in de mate dat het aandeel van BV DE BRUYN in de aansprakelijkheid bewezen wordt.
  Indien de aansprakelijkheid van de BV DE BRUYN bewezen zou zijn wordt haar aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade, met uitsluiting van de indirecte schade, zoals, maar niet beperkt tot de gederfde winst, de financiële of commerciële verliezen, productieverlies, de verhoging van de algemene onkosten, de verhoogde administratiekosten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, de immateriële schade en het verlies aan cliënteel.
  Het bestemmen van de goederen door de klant zelf of door een derde, gebeurt onder de volledige verantwoordelijkheid en op risico van de klant. DE BV DE BRUYN kan op geen enkele wijze aangesproken worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit de bestemming dan wel de plaats die de klant aan de goederen geeft.
   
 10. In geval van overmacht of indien de uitvoering onredelijk wordt verzwaard heeft BV DE BRUYN het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel op te schorten, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Indien BV DE BRUYN bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is BV DE BRUYN gerechtigd het reeds geleverde en / of leverbare deel te facturen en is de klant gehouden deze factuur te voldoen. Overmacht omvat o.a. doch niet limitatief: brand, staking of lock-out, oorlog, oproer, mobilisatie, brand, epidemie, (ernstige) ziekte, overstroming, natuurrampen, overheidsmaatregelen, faillissement van de leverancier, gewapende overval, en (onvermijdbare) defecten in de productieketen, algemene schaarste aan grondstoffen of producten, beperkingen op het energieverbruik en dit zowel bij BV DE BRUYN als bij één van haar leveranciers, natuuromstandigheden, groeischade of bederf van de goederen door weerschade, bomen- of plantenziekten.
   
 11. Indien de consument een product, om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht aan BV DE BRUYN mede te delen per e-mail dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de veertien dagen (14) vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Voor bepaalde producten geldt het herroepingsrecht niet het gaat dan om goederen en diensten die door hun aard niet teruggezonden kunnen worden, of die snel kunnen bederven of verouderen zoals planten, bomen e.d.m..
  Herroeping wordt slechts geaccepteerd als de producten ongebruikt en in originele, onbeschadigde verpakking worden ontvangen door BV DE BRUYN. Producten die speciaal voor de klant besteld zijn en gepersonaliseerde producten komen niet in aanmerking voor herroeping. De verpakkings- en verzendkosten van de retourzending vallen ten laste van de klant.
  Ingeval van herroeping door de klant vergoedt BV DE BRUYN alle van de klant ontvangen betalingen binnen de veertien dagen na de dag waarop zij wordt geïnformeerd van de beslissing van de klant om te verzaken op de wijze zoals hierboven vermeld, dit onder voorbehoud van ontvangst door BV DE BRUYN van de geretourneerde producten. Eventuele bijkomende kosten, wanneer de klant uitdrukkelijk gekozen heeft voor een andere wijze van levering dan de door BV DE BRUYN aangeboden goedkoopste standaardlevering, zullen niet vergoed worden. 
   
 12. Onder voorbehoud van andere wettelijke bepalingen kan de BV DE BRUYN op elk ogenblik, zelfs na het ontstaan van een situatie van samenloop, wat ook de oorzaak ervan is, alsook van een samenloop als gevolg van het faillissement van de klant, overgaan tot de compensatie van schuldvorderingen en schulden die wederzijds tussen de BV DE BRUYN en de klant bestaan. 
   
 13. De nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden brengt niet de nietigheid van het geheel van de algemene voorwaarden met zich mee.
   
 14. Elke geschil valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen; bij bevoegdheid ratione materiae van de heer Vrederechter is het Vredegerecht van het kanton Heist-Op-Den-Berg bevoegd. Uitsluitend het Belgische intern recht is van toepassing.