Privacy

BV DE BRUYN hecht veel waarden aan de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy. 

In deze privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over welke informatie wij verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De BV DE BRUYN houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet - en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 1. Contactgegevens voor vragen over uw Persoonsgegevens, uw toegang tot uw persoonsgegevens en verzoek tot wijziging of verwijdering:

  Als de BV DE BRUYN zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover, of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via onderstaande contactgegevens. 

  BV DE BRUYN
  Vennestraat 6A, 2230 Begijnendijk
  Info@boomkwekerij-debruyn.com
  +32 16 56 14 27
   
 2. Welke persoonsgegevens?

  Persoonsgegevens dienen zeer ruim geïnterpreteerd en zijn alle informatie die het toelaten om u als natuurlijk persoon te identificeren. Er worden verschillende categorieën van persoonsgegevens verwerkt, met inbegrip van:
  - Identificatiegegevens (bv naam, voornaam en eventueel uw hoedanigheid)
  - Contactgegevens (bv post – en e-mailadres, telefoonnummer)
  - Financiële gegevens (bv rekeningnummers)
  - Videobewaking

  De gegevens die wij over u gebruiken zijn gegevens die u ons rechtstreeks heeft bezorgd, of gegevens die wij verkregen hebben via één van volgende bronnen, om onze databanken te verifiëren of aan te vullen: 
  - Publicaties/databanken beschikbaar gemaakt door officiële instanties (bv. Belgisch staatsblad) 
  - Websites/ Social media pagina’s die informatie bevatten die u zelf publiek heeft gemaakt (bv uw eigen website)
  - Databanken die door derden publiek gemaakt werden (bv Graydon)

  In bepaalde gevallen verzamelen wij ook informatie over u, terwijl u geen directe relatie met ons heeft, bijvoorbeeld in uw hoedanigheid van potentiële klant, sollicitant. De informatie over rechtspersonen valt daarentegen niet onder het begrip ‘persoonsgegevens’.
   
 3. Waarvoor worden uw persoonsgegevens verzameld?

  Uw persoonsgegevens worden door de BVBA DE BRUYN verzameld:
  - Om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen
  - Om een overeenkomst uit te voeren:
       - Klantenbeheer
       - Leveranciersbeheer
       - Beheer van administratie van personeel en tussenpersonen en de werkplanning
  - Op basis van gerechtvaardigd belang:
       - Het bewijzen van transacties: het beheer van betwistingen en geschillen
  - Op basis van uw toestemming:
       - Public relations
   
 4. Gebruik van de persoonsgegevens:

  We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.
   
 5. Uitwisselen van persoonsgegevens:

  De gegevens die u aan ons verstrekt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
  Uw persoonsgegevens delen wij enkel mee aan:
  - Dienstverleners ter ondersteuning van onze internet omgeving (webhosting) en het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk)
  - Dienstverleners die namens ons diensten verlenen ter uitvoering van de overeenkomst (bv vervoerders)
  - Bepaalde gereglementeerde beroepen zoals advocaten, notarissen, revisoren, accountants.
  - Financiële en gerechtelijke instanties, overheids- of publieke instanties, op verzoek en voor zover wettelijk toegestaan.

  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

  Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

  Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
   
 6. Bewaring van persoonsgegevens:

  De BV DE BRUYN bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De persoonsgegevens worden aldus maximaal 5 jaar na het laatste gebruik bewaard.
   
 7. De beveiliging van de persoonsgegevens:

  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en om de nauwkeurigheid ervan te handhaven en dit naar fysieke redelijkheid, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
  - Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
  - Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
  - Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
  - Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen

  Indien er zich desalniettemin een inbreuk voordoet in verband met de persoonsgegevens die een waarschijnlijk hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden als betrokkene, wordt onverwijld melding gemaakt van de inbreuk.
   
 8. Uw rechten aangaande uw persoonsgegevens:

  U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Er kan steeds vrijblijvend contact worden opgenomen met de BV DE BRUYN op bovenstaande coördinaten.

  Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

  Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
   
 9. Klachten aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens:

  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen op bovenstaande coördinaten. De BV DE BRUYN zal er alles aan doen om u zo snel mogelijk van dienst te zijn en u ten laatste binnen de 30 dagen na het formuleren van uw verzoek contact met u opnemen.

  U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.
   
 10. Wijziging Privacy Statement:

  De BV DE BRUYN kan zijn privacy statement wijziging. Via deze wijzigingen zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018. Oudere versies van onze privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen en kunnen worden geraadpleegd middels het verzenden van een e-mail aan ons.
   
 11. Aanvaarding:

  Door het sluiten van een overeenkomst of een contract met de BV DE BRUYN, aanvaardt de cliënt alle bepalingen van deze Privacyverklaring en stemt ermee in dat de BV DE BRUYN zijn persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

  De Privacyverklaring wordt tevens aanvaard door de gebruikers van de Website van de BV DE BRUYN, waarbij de gebruiker ermee instemt dat de BV DE BRUYN de persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

 

Cookieverklaring